שאלה

שלום הרב, השבת מתארחים בביתנו חברים שנוהגים כדעות המתירות להניח מאכלים יבשים ישירות על הפלטה בשבת. האם מותר לנו לומר להם להניח עבורנו את המאכלים על הפלטה כדי שיתחממו יותר מהר? כמו כן, אנחנו נוהגים להכין תה רק מתמצית (ואפילו לא בכלי שלישי). האם מותר לבקש מאדם שנוהג כדעות המתירות להכין תה בכלי שלישי, שיכין עבורנו?

תשובה

הרשב”א (שבת קנא., ד”ה א”ר יהודה) חידש שאדם שקיבל על עצמו תוספת שבת יכול לומר לאדם אחר, שטרם קיבל על עצמו תוספת שבת, שיעשה עבורו מלאכה. השולחן ערוך (רס”ג, יז) הביא את דברי הרשב”א בשם “יש אומרים”:

יש אומרים שמי שקבל עליו שבת קודם שחשכה, מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה.

השולחן ערוך לא הביא דעה החולקת על כך, ומכאן שפסק את חידושו של הרשב”א להלכה.

הרמ”א (שם) הוסיף על השולחן ערוך והרחיב דין זה גם למוצאי שבת:

וכל שכן במוצאי שבת, מי שמאחר להתפלל במוצאי שבת או שממשיך סעודתו בלילה, מותר לומר לחבירו ישראל שכבר התפלל והבדיל לעשות לו מלאכתו, להדליק לו נרות ולבשל לו, ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו, כן נראה לי.

טעמי הדין

מדוע מותר לנהוג כך? הרי חכמים אסרו על האדם אפילו לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת! הבית יוסף (ד”ה כתב הר”ן) והמגן אברהם (ס”ק לא) מבארים שמאחר שאותו אדם היה יכול להימנע מלקבל עליו שבת וכך לעשות את המלאכה בעצמו – מותר לו לומר לאדם אחר לעשות עבורו את המלאכה:

דהא בערב שבת כבר קבל שבת ואי אפשר לחזור, אפילו הכי שרי מטעם דאי בעי לא היה מקבלו. וכל שכן במוצאי שבת, דכל שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל – מכל שכן דמותר לומר.

אולם הט”ז (ס”ק ג) מבאר באופן אחר: איסור אמירה (ליהודי או לגוי) שייך לדעתו רק בדברים האסורים לכל ישראל, ולא בדברים המותרים לחלק מהם. כיוון שהשמש עוד לא שקעה וישנם אנשים שעדיין לא קיבלו על עצמם שבת – איסורי האמירה אינם חלים.

הנוהג איסור בפעולה כלשהי – האם רשאי לומר לחברו לעשותה?

לפי טעמו של הט”ז, נראה שמותר לאשכנזי לבקש מספרדי בשבת עצמה לעשות עבורו פעולה שאשכנזים נוהגים בה איסור וספרדים נוהגים בה היתר (וכן להפך), שכן פעולה זו אינה “אסורה לכל ישראל”, ואיסורי האמירה אינם חלים עליה. לעומת זאת לפי המגן אברהם – נראה שהדבר אסור.

אולם בילקוט יוסף (שי”ח סעיף ג, אות נו ובהערה שם) האריך בכך והסיק שהדבר אסור גם לשיטת הט”ז. לדבריו, בתוספת שבת, אף לדעת מי שקיבל שבת, ודאי מותר לחברו שלא קיבל שבת לעשות מלאכה. אך במקרה של מחלוקת הפוסקים, כל דעה סבורה שכולם אמורים לנהוג כמוה, ומבחינתה הדבר “אסור לכל ישראל”, כך שהאמירה אסורה. עם זאת, אם החבר המיקל עושה זאת מיוזמתו, אין צורך למחות בידו.

מנגד, הרב משאש (שו”ת שמש ומגן, ח”ג, או”ח, סימן י”ד) כותב שלפי הט”ז ניתן להתיר לספרדי לומר לאשכנזי לעשות דבר שהבית יוסף אוסר והרמ”א מתיר, שכן הבית יוסף בהקדמת ספרו כתב שאלו הנוהגים אחרת מפסקיו ימשיכו במנהגם הראשון, ונמצא שלא ראה את ספרו כמחייב את כל ישראל.[1]

קניית פירות היתר מכירה

על דברים אלו יש להוסיף את דברי הגרש”ז אויערבך (שו”ת מנחת שלמה, ח”א, סימן מ”ד), שכתב (על פי המבי”ט והכתב סופר) שאמנם אסור לקנות פירות שביעית מעם הארץ, מפני שהכסף שניתן תמורת הפירות הופך להיות קדוש בקדושת שביעית (ועם הארץ יזלזל בכך ויחלל את הקדושה), אך מותר לקנות פירות של היתר מכירה מאדם שסובר שאין קדושת שביעית בהיתר מכירה, על אף שהוא ישתמש בכסף מבלי לנהוג בו קדושה, מפני שהמוכר לא עושה זאת מתוך זלזול בקדושת הדמים אלא מפני שהוא סומך על פוסקים הסוברים שאין בהם קדושת שביעית, ובכל מקום שאדם נוהג היתר על פי פוסקים אין שום חשש של “לפני עיוור” וכדומה:[2]

מותר לקנות מהם ולא יחושו למה שהם מוסרים להם דמי שביעית… כיון שהדבר להם היתר שסומכים על המורים להם היתר, ולא נדון אותם כעיוורים שלא ליתן להם דבר שנראה להם היתר…

דמי שנוהג איסור באיזה דבר מסברא דנפשי’ או מפני שאוחז בשיטת האוסרים, מותר לו ליתן משלו למי שנוהג היתר ואין בזה משום לפני עור ולא משום מסייע ידי עוברי עבירה, כיון שגם חברו יודע שיש אוסרים אלא שהוא נוהג כהמתירים… ואפילו בכהאי גוונא שהנותן סובר שהוא ודאי אסור, ולפי דעתו מי שמתיר אינו אלא טועה – אפילו הכי שרי.

הלכה למעשה

למעשה נראה שאם החברים יודעים שעדיף לכם שהם יניחו את המאכלים ישירות על הפלטה והם עושים זאת מעצמם, או שהם מכינים מעצמם תה עבורכם בכלי שלישי – מותר לעשות זאת. אך לא כדאי להפוך אותם ל”יהודי של שבת”, וראוי שלא לומר להם בצורה ישירה לנהוג כך.

[1] וראו עוד בספר מאור השבת (ח”א, עמ’ תסג, תקנב; ח”ב, עמ’ עג) ובספר מר דרור (עמ’ כד). ועיינו גם שו”ת אגרות משה (ח”ד, סימן קי”ט אות ה).

[2] ועוד יש להוסיף שבכל מקרה בדיעבד פסק המשנה ברורה (שי”ח, ס”ק ב) שכל דבר שיש בו מחלוקת וספק, ויהודי נהג כדעה המקילה (אף שעקרונית נפסק כדעה המחמירה) – אין לאסור את המאכל ומותר ליהנות ממנו.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp

האם מותר לבקש מאדם שנוהג לפי שיטה מקלה לבצע את אותה פעולה עבורינו?