נספח זה מהווה המשך לחוברות “משניות בהירות – אוהבים ללמוד משנה” של כיתות היסוד, וניתנת גם להילמד ללא רקע קודם.

שיטת הלימוד כוללת בתוכה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות ללמידת משנה, יחד עם דיון בערכים ובמשמעויות הנובעים מתוך המשנה והמקורות הנלווים.

הפתח להבנת המשנה טמון בהבנת מבנה המשנה ומושגי התוכן המרכזיים. לכן בתחילתו של כל לימוד ישנה התייחסות למושגי התוכן החדשים והתלמידים נדרשים לשים לב למבנה המשנה על ידי שימוש בכלי של תרשים כאמד”ט – חלוקת המשנה לרכיבי מבנה: כותרתאומרמקרהדין וטעם וארגונם בתרשים צבעוני של המשנה. תרשים זה מארגן בצורה ויזואלית מסודרת את הדינים שבמשנה, המחלוקות ושאר הפרטים (הסבר נוסף על תרשימי כאמד”ט בקישור הזה).

לאחר מכן נעשה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות נוספות: סיפור המקרים במשנה, השוואות בין חלקים שונים, זיהוי נושא המחלוקת ונקודת המחלוקת ועוד. אנחנו רואים חשיבות גדולה בכך שהתלמיד יבין את תוכן המשנה מתוך הכתוב ויתמודד עם לשון המשנה (ולא יקבל מאיתנו את ההסבר של המשנה כולה בשלמותו). אנו משתדלים שהתלמיד יהיה מודע לתהליכי הלמידה שהוא מבצע ולמיומנויות שהוא רוכש ולכן בחוברת מצוינות במפורש מטרות הלמידה לתלמיד ואף הכלים שמשמשים ללמידת משנה. העיון בלשון המשנה ותהליך ההבנה אינו רק תהליך פורמלי, אלא מקפצה לשלב הבא – להפנמה.

בשלב הבא נעשה מאמץ גדול לקשר את המשנה לעולמם של התלמידים – הן ברובד האישי-מוסרי, הן ברובד החברתי והן ביחס שלו אל ‘העולם הגדול’. קישור זה נעשה על ידי דוגמאות (בחוברת ובמדריך למורה), משימות יישום (כנ”ל), מקורות להרחבה, תמונות שמעוררות מחשבה, משפטים למחשבה השזורים במהלך הלימוד, והצעות לדיונים בכיתה ולפעולות למידה נוספות (בעיקר במדריך למורה). המקורות להרחבה המצויים ברוב היחידות מטרתם היא להוסיף רובד נוסף של לימוד ומשמעות יחד עם הכרות רחבה יותר עם התורה שבעל-פה.

סיכום החומר מהווה גם הוא חלק מרצף הלימוד, הסיכום כולל משימות מגוונות ויצירתיות יחד עם מחשבה רפלקטיבית על החומר הנלמד. הסיכום מעניק ללמידה הסתכלות כללית והעמקה במשמעות הדברים יחד עם הוספת יצירתיות ועניין.

ההוראה בכללה כוללת שימוש בדרכי הוראה מגוונות: הוראה ישירה-פרונטלית, בניית תרשימי כאמד”ט ושימוש בתרשימים ובדיאגרמות להבנה, לימוד בחברותות, משימות לעבודה עצמית, דיונים בכיתה, וביצוע משימות יצירתיות במגוון דרכים.

מסכת שבת

יחידה 1: הקדמה למשניות שבת 

יחידה 2:  פרק יז’ משנה א’ – טלטול דלתות שהתפרקו

יחידה 3:  פרק יז’ משנה ב’ – שימוש בכלי שמלאכתו לאיסור

יחידה 4: פרק יז’ משנה ג’ –
טלטול קנה של זיתים

יחידה 5: פרק יז’ משנה ד’ –
מוקצה מחמת חסרון כיס וכלי שמלאכתו לאיסור

יחידה 6: פרק יט’ משנה א’ – הכנות לברית מילה

יחידה 7: פרק יט’ משנה ב’ –
ברית מילה בשבת

יחידה 8: פרק יט’ משנה ג’ –
רחיצת תינוק בשבת לפני ברית המילה ולאחריה

יחידה 9: פרק כב’ משנה א’ –
חבית משקה שנשברה, סחיטת פירות וחלות דבש שהתרסקו לפני שבת

יחידה 10: פרק כב’ משנה ב’ –
בישול בשבת

יחידה 11: פרק כב’ משנה ג’ –
עשיית פתח וסתימת חור בחבית בשבת

יחידה 12: פרק כב’ משנה ד’ –
שמירת אוכל, קירור וחימום מים ובגדים שנרטבו בשבת

יחידה 13: פרק כג’ משנה א’ – כיצד לווים בשבת?

יחידה 14: פרק כג’ משנה ב’ – ספירה והגרלות בשבת

יחידה 15: פרק כג’ משנה ג’ – שכירת פועלים בשבת ועשיית פעולות סמוך לצאת השבת

מסכת ביצה

יחידה 16: הקדמה למסכת ביצה

 יחידה 17: פרק א’ משנה א’ – ביצה שנולדה ביום טוב

יחידה 18: פרק א’ משנה ב’ – שחיטת חיה ועוף וכיסוי הדם ביום טוב

יחידה 19: פרק ב’ משנה א’ – מצוות עירוב תבשילין

יחידה 20: פרק ב’ משנה ב’ – טבילת אדם וכלים במקווה בשבת וביום טוב

יחידה 21: יחידת רשות: פרק ב’ משנה ג’ – דינים נוספים של טבילה ביום טוב

יחידה 22: פרק ב’ משנה ד’ – הקרבת קרבנות ביום טוב

יחידה 23: פרק ב’ משנה ה’ – חימום מים לרחיצה ביום טוב

יחידה 24: פרק ב’ משנה ו’ – שלוש חומרות של רבן גמליאל

יחידה 25: פרק ב’ משנה ז’ – שלוש הלכות שרבן גמליאל הקל בהן

יחידה 26: פרק ב’ משנה ח’ – שלושה היתרים של רבי אלעזר בן עזריה

מסכת חלה וביכורים

יחידה 27: פרק א’ משנה א’ – חמשת מיני הדגן החייבים בחלה, וממתי מותר לאכלם

יחידה 28: פרק א’ משנה ב’ – הלכות נוספות שקשורות בחמשת מיני דגן – חמץ ומצה, נדרים

יחידה 29: פרק א’ משנה ג’ – מצבים שבהם חמשת מיני דגן חייבים בחלה ופטורים ממעשרות

יחידה 30: הקדמה למסכת ביכורים

יחידה 31: פרק א’ משנה א’ – מי אינו רשאי להביא ביכורים?

יחידה 32: פרק א’ משנה ב’ – הטעם לאי הבאת הביכורים

יחידה 33: פרק א’ משנה ג’ – ממה וממתי מביאים ביכורים

יחידה 33: פרק א’ משנה ג’ – ממה וממתי מביאים ביכורים

יחידה 34: פרק א’ משנה ד’ – דיני הגר במקרא ביכורים ובתפילה

 

מסכת מכות

יחידה 35: פרק ב’ משנה א’ – תאונות שקשורות לנפילה מגובה ובזמן חטיבת עצים

יחידה 36: פרק ב’ משנה ב’ – הזורק אבן וההורג בשגגה בזמן הכאה של מצווה

יחידה 37: פרק ב’ משנה ג’ – רוצחים שגולים ורוצחים שאינם גולים

יחידה 38: פרק ב’ משנה ד’ – שש ערי המקלט

יחידה 39: פרק ב’ משנה ה’ – הדרך לעיר המקלט

יחידה 40: פרק ב’ משנה ו’ – משפטו של הרוצח בשגגה וחזרתו מעיר המקלט לאחר מות הכהן הגדול

יחידה 41: פרק ב’ משנה ז’ – האיסור על הגולה לצאת מתחום עיר המקלט

יחידה 42: פרק ב’ משנה ח’ – דינים שונים