פדיון הבן לתינוק שחלה בקורונה

בתקופת הקורונה הגיעו אלי שאלות רבות ומעניינות. אחת השאלות עסקה במקרה של תינוק בן חודש, שהוא ואמו חולים בקורונה ולכן מבודדים מסביבתם. התינוק הוא בכור וצריך לפדותו, והשאלה שנשאלתי היא כיצד ניתן לקיים פדיון הבן מבלי שהכהן יהיה נוכח אלא רק האב, האם והתינוק (על פי ההוראות, הכהן כלל לא יכול להתקרב לבית המשפחה, ואפילו לא לפתח הבית) – האם ניתן לבצע את המצווה על ידי שליחות או באמצעים אחרים?

פדיון על ידי שליח

     התורה אומרת שיש לתת לכהן מתנות כהונה, והיא אומרת זאת בלשון “ונתן לכהן הזרע” (דברים י”ח, ג). הספרי (דברים פרשת שופטים פיסקא קסה) דורש מכך:

ונתן לכהן, לכהן עצמו.

ואין האב יכול לפדות על ידי שליח.

אולם למעשה נראה שעל אף פסיקת הרמ”א, ניתן לעשות פדיון הבן על ידי שליחות, תוך שימוש בכסף של האב:

  • רוב האחרונים חלקו על הרמ”א בהבנת דברי הריב”ש, וביניהם הש”ך (ס”ק יא) והט”ז (ס”ק יא) והגר”א, ולדעתם גם הריב”ש מודה שניתן לפדות על ידי שליח.
  • נוסח ברכת הפדיון היא “על פדיון הבן”, ובפשטות (על פי הרמב”ם ברכות פי”א, והר”ן פסחים ז.) במצוות שמברכים “על” ניתן למנות שליח לקיום המצווה.
  • כאשר הכסף של האב (ולא של השליח), דעת הרבה אחרונים, שלכולי עלמא (גם לרמ”א) ניתן לפדות על ידי שליח, כיוון שבמקרה כזה השליח לא מקיים את מצוות פדיון הבן עבור האב אלא הוא אמצעי להעברת הכסף של האב לכהן (שו”ת חתם סופר יו”ד סימן רצ”ז). במקרה זה ניתן לעשות גם את האמירה והמסירה על ידי שליח.
  • כאשר השליח רק מקנה את הכסף לכהן, והאב הוא הבעלים של הכסף והוא זה שאומר את נוסח הפדיון, הרי שהאב עושה את כל פעולת הפדיון והשליח רק מקנה את הכסף לכהן, ודבר זה טוב יותר אפילו מהאפשרות הקודמת (רעק”א על השו”ע, יו”ד ש”ה; הפלאה כתובות עד.; אבני מילואים ל”ח, ס”ק ה, ועוד),

פדיון ללא נוכחות התינוק

אפשרות אחרת היא, שהאב יפדה את התינוק שלא בפניו אלא במקום אחר. כלומר, שהאב והכהן ייפגשו ביניהם ללא התינוק, ויקיימו את הפדיון, וזאת על פי פסיקת הרמ”א (שם), שניתן לפדות את התינוק גם כאשר הוא לא נוכח. ואמנם הפתחי תשובה (ש”ה, ס”ק כא) כותב בשם הדגול מרבבה שדבר זה בעייתי כי ייתכן שהתינוק נפטר ח”ו, אך בתשובת חתם סופר (רצ”ד) כתב שאפשרות זו עדיפה על פני פדיון על ידי שליח, וכן ראה מעשה ממורו הגאון מוהר”ר נתן אדלר זצ”ל.

בימינו בוודאי אפשר לפדות את התינוק שלא בפניו, כיוון שכיום ב”ה שיעור תמותת התינוקות פחת לאין ערוך, וגם משום שהאב היה עד עכשיו עם התינוק, והולך לזמן קצר מאוד להיפגש עם הכהן, ואין שום סיבה להעלות את החשש שהתינוק נפטר. בנוסף לכך, כיום ניתן לעשות את הפדיון באמצעות זום, וממילא רואים את התינוק, ובוודאי שהוא חי. לכן, ניתן לפדות עקרונית את התינוק גם כאשר לא נמצאים לידו, ורק האב נמצא ליד הכהן.

למעשה

לאור כל הנ”ל, הטוב ביותר הוא שהאב והכהן ייפגשו ביניהם, ויעשו את הפדיון מחוץ לבית, ללא נוכחות התינוק (אם עושים כך, לא אומרים את כל החלק הראשון של הפדיון (“אשתי הישראלית…”) אלא האב אומר רק שיש לו בכור לפדות – רמ”א שם).

אם דבר זה בלתי אפשרי, ניתן לבצע את הפדיון בעזרת זום, מבלי שהאב פוגש פיזית את הכהן, באופן הבא:

  • את כל החלק של הדו שיח עם הכהן ניתן בוודאי לעשות על ידי זום. נוסח זה איננו מעיקר הפדיון אלא תקנת הגאונים (הובא ברא”ש, הלכות פדיון בכור, א, ונפסק ברמ”א שם). ייתכן שנוסח זה הוא רק הקדמה לפדיון (ואם כך ברור שניתן לומר אותו בזום), אך גם אם זו אמירה שהאב צריך לומר לכהן, הרי שאמירה זו יכולה להיעשות גם בזום, כיוון שזהו בירור שהתינוק חייב בפדיון.
  • לאחר מכן האב יברך את הברכות (ברכת הפדיון ושהחיינו), ויקנה את הכסף לכהן. כיצד יקנה הכהן את הכסף?
  1. אפשרות אחת היא שהאב ישים מראש את המטבעות המיוחדות במקום מוסכם, הכהן ייקח משם את הכסף לפני הפדיון תוך כוונה לא לזכות עדיין בכסף, ויניחנו על שולחנו וכדומה, ורק אחרי הברכה של אבי הבן יגביה הכהן שוב את הכסף ויזכה בו.
  2. אפשרות שניה היא שהכהן יקנה לאבי הבן (באמצעות אדם אחר שאינו מבני ביתו) כסף שנמצא כבר אצל הכהן, ואז הכהן יקנה ממנו חזרה את המטבעות המיוחדות או חפץ שווה כסף זה מיד לאחר הברכות. כך יוכל הכהן להקנות לאב מטבעות מיוחדות לפדיון הבן.
  3. אפשרות שלישית היא להקנות לכהן את המטבעות המיוחדות או חפץ שווה כסף זה על ידי ישראל אחר (שאינו מבני ביתו של אבי הבן), שיקנה את המטבעות לכהן מיד לאחר הברכות.
  • לאחר הפדיון, מברך הכהן “בורא פרי הגפן”. ונראה שברכה זו יברך הכהן, בביתו, על כוס יין (והשומעים יענו אמן, דרך הזום). מנהג זה, שהכהן מברך מובא ברא”ש (שם) וברמ”א (ש”ה, י), ומסתבר שהטעם הוא שכיום הברכה על היין בפדיון הבן נועדה רק לכבד את הכהן (שו”ת פנים מאירות ח”ב סימן צ”ט) או לפרסום הדבר.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp

כיצד ניתן לקיים פדיון הבן במקרה של תינוק בן חודש, שהוא ואמו חולים בקורונה?

ניתן לפדות על ידי שליח כיוון שהשליח לא מקיים מצוות פדיון הבן אלא הוא אמצעי להעברת הכסף של האב לכהן.

כיום ניתן לעשות את הפדיון באמצעות זום, וממילא רואים את התינוק, ובוודאי שהוא חי.