קריאת פרשת זכור וקריאת מגילה למבודדי קורונה

שאלה

השבת נקרא את פרשת זכור וכידוע זו מצווה דאורייתא. כיצד אמור לפעול אדם שנמצא בבידוד בשל הנחיית משרד הבריאות עקב הקורונה? האם מצוות הקריאה גוברת על הנחיות משרד הבריאות ועליו ללכת לבית הכנסת ולהאזין תוך כדי שהוא מתרחק מאנשים או לחלופין שישלחו אליו בעל קורא ומניין אנשים כדי שישמע קריאת זכור כהלכתה? אולי הוא בכלל פטור ממצווה זו (למרות שהוא בכלל לא חולה)? ומה הדין לגבי קריאת מגילה?

תשובה

חובה להישמע להוראות משרד הבריאות ביחס לבידוד מפני מחלת הקורונה. הוראות אלו נועדו למנוע התפשטות של המחלה והדבקה של אנשים נוספים, וחייבים להישמע להן משום שהן בגדר פיקוח נפש (ככל ששיעור ההדבקה עולה כך עולה גם החשש שמישהו ימות מהמחלה). להלן נפרט כיצד ניתן לקיים את קריאת פרשת זכור וקריאת המגילה תוך כדי שמירה על הוראות הבידוד.

א. קריאת פרשת זכור

בשבת שלפני פורים, מקיימים אנו מצוות עשה מן התורה בקריאת פרשת “זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק”.  הגמרא (מגילה יח.) אומרת שצריך לזכור באמירה בפה, ולא די בזכירה בלב. הגמרא לומדת זאת מכך שהמילים “לא תשכח” שבסיום הפרשה מלמדות אותנו שאסור לשכוח, ומכאן שיש חובה לזכור בלב, ובכל זאת התורה הוסיפה את הציווי “זכור” כדי שנדע שעלינו לומר את הדברים בפה.

מה יעשה מי שאיננו יכול לבוא לבית הכנסת לפרשת זכור? האם צריך ספר תורה ומניין?

בגמרא במגילה (יח.) שהובאה לעיל נראה שזכירת מעשה עמלק צריכה להיות על ידי קריאה ‘בספר’, כפי שנלמד מהפסוק (שמות יז, יד) “כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר”. ניתן להבין מכאן שהמצוה מן התורה היא לקרוא את מעשה עמלק מתוך ספר תורה כשר. ולכן, כדי לקיים את המצווה צריך לכתחילה לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר תורה, ובמניין, אולם, נחלקו האם בדיעבד ניתן לצאת גם בקריאה מחומש.

הפרי מגדים (קמג, מש”ז ס”ק א; וד”ה כבר) נטה להחמיר בכך, אולם בשו”ת מהר”ם שיק (בתשובה שנוספה בסוף חלק חושן משפט) כתב ש”בספר” פירושו שיש לקרוא מן הכתב ולא בעל פה, אבל גם הקורא בספר תורה פסול או בחומש יוצא ידי חובה מן התורה, וכך כתבו להלכה כמה מן האחרונים.

למעשה, לכתחילה יש לקרוא את פרשת זכור מספר תורה, וכך פסק המשנה ברורה (תרפה, ס”ק יד). אך כאשר הדבר לא מתאפשר ניתן לצאת ידי חובה גם בקריאת פרשת זכור מחומש (כף החיים ס”ק לה). וכיוון שחמורה סכנת המחלה, לכן חובה להישמע להוראות משרד הבריאות, ומי שחייב בבידוד אסור לו אין לצאת מבידוד משום כאשר שיש חשש שידביק את סביבתו במחלה, וגם אין להביא אדם שיקרא עבורו מספר תורה, אלא יקרא את פרשת זכור מתוך חומש. בנוסף, יש להתכוון לקיים את מצוות זכירת מעשה עמלק בפורים (אם כבר יצא מהבידוד) בקריאת “ויבוא עמלק” (על פי המגן אברהם, תרפ”ה), ולהשתדל לזכור לכוון לצאת ידי חובת המצווה בקריאת פרשיית זכור בפרשת כי תצא.

ב. קריאת המגילה

לכתחילה יש לקרוא את המגילה בציבור, משום פרסומי ניסא, אך ניתן מעיקר הדין לקרוא אותה גם ביחידות בברכה (שו”ע תר”צ, יח. יש מקום להרחיב בסוגיה זו, אך למעשה ברור ומוסכם שמי שאין לו אפשרות לקרוא בציבור חייב לקרוא את המגילה בברכה ביחיד). כיוון שיש חשש הידבקות, אסור לאדם שנמצא בבידוד לבוא לבית הכנסת לקריאת מגילה בציבור, יש לוותר על הקריאה בציבור, כי חמירא סכנתא מאיסורא. כמו כן, על פי ההוראות אסור לבקר בביתו של אדם מבודד עד לסיום תקופת הבידוד. לכן בעל קורא אינו יכול לבוא ולקרוא עבורו אפילו מחדר אחר.

עם זאת, האדם צריך לקיים בעצמו את המצווה על ידי קריאה מתוך מגילה הכתובה על קלף, ואף אם אינו יודע טעמים, די בכך שיקרא בצורה מדויקת את המילים מתוך הקלף כדי לצאת ידי חובה. הרוצה לקרוא לפי הטעמים יכול לשמוע הקלטה של קריאת המגילה בטעמים תוך כדי שהוא קורא (על פי השערי תשובה, תר”צ, ס”ק א), או לחילופין להניח שקף עם הטעמים על המגילה (הרב אלישיב, הליכות והנהגות, עמ’ 18), אך כאמור יוצאים ידי חובה גם בקריאה מדויקת ללא טעמים.

מי שאין לו מגילה כשרה, ואין לו כל אפשרות להשיג מגילה כשרה מבלי להפר את תנאי הבידוד – הרי הוא אנוס ואין עליו אשמה על שאינו מקיים את מצוות קריאת המגילה. עם זאת, עליו לקרוא ממגילה מודפסת בלי ברכה,  כדי שלא יעבור עליו חג הפורים מבלי שקרא את המגילה (שולחן ערוך תרצ”א, י; פמ”ג, א”א ס”ק י; משנה ברורה ס”ק כז).

ג. הצטרפות לקריאה בצפייה ישירה

האם ניתן לשמוע את קריאת המגילה בשידור ישיר באינטרנט (בפייסבוק, בסקייפ או בדרך אחרת)? שאלה זו מורכבת משתי שאלות: 1. האם ניתן לצאת בקריאה זו ידי חובה. 2. גם אם לא יוצאים בכך ידי חובה, האם יש מעלה של פרסומי ניסא וקריאה ציבורית בדרך זו?

לגבי השאלה הראשונה, לא ניתן לצאת ידי חובה בשמיעת המגילה בשידור אינטרנטי. חובת השמיעה בקריאת המגילה היא חובה לשמוע קול אנושי, והקול שאנו שומעים מהשידור באינטרנט איננו קול אנושי ולכן לא יוצאים בו ידי חובה (עיינו שו”ת משפטי עוזיאל, ח”א, או”ח סימן ה’; שו”ת מנחת שלמה ח”א סימן ט’; שו”ת יחוה דעת ח”ג סימן נ”ד, שדנו לגבי מקרופון וטלפון, וקל וחומר לשידור באינטרנט).

אך למרות שלא יוצאים ידי חובה רק בשמיעת קריאת המגילה דרך המצלמה, מסתבר שיש בכך מעלה ביחס לחובת הקריאה בציבור ופרסומי ניסא. נבאר מעט דין זה. בגמרא (ברכות ז:) שואל רבי יצחק את רב נחמן, מדוע אינך מגיע להתפלל בבית הכנסת בציבור? אמר לו רב נחמן, שקשה לו. אמר לו רבי יצחק, שישלח שליח שיודיע לו מתי הציבור מתפללים, כי יש בכך מעלה גדולה, וכך הוא אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי, שכאשר הציבור מתפללים נחשב הדבר כ”עת רצון”.

ד. סיכום

אדם שנמצא בבידוד עקב חשש הידבקות בקורונה חייב להישמע להוראות משרד הבריאות מחשש פיקוח נפש. לכן אסור לו ללכת לבית הכנסת לשמיעת פרשת זכור, אלא יקרא לעצמו מתוך חומש (ויכוון לצאת ידי חובת מצוות זכירת מעשה עמלק בקריאת “ויבוא עמלק” בפורים (אם יצא כבר מהבידוד) ובפרשת כי תצא).

אדם זה לא ילך לבית הכנסת כדי לשמוע מגילה, אלא יקרא בעצמו מתוך קלף בצורה מדויקת (גם אם איננו יודע טעמים). ניתן להיעזר בשמיעת הקלטה של קריאת המגילה בטעמים תוך כדי הקריאה, או בהנחת שקף עם הטעמים על גבי מגילת הקלף.

לגבי קריאת המגילה, נראה שישנה מעלה מסוימת של פרסומי ניסא בשמיעת הקריאה בשידור ישיר באינטרנט (בפייסבוק, בסקייפ וכדומה), למרות שלא יוצאים בכך ידי חובה (ודבר זה דומה לדברי חז”ל שטוב להתפלל בזמן שהציבור מתפללים). ניתן להסתייע בדרך זו כדי שהאדם שבבידוד יוכל לקרוא את המגילה בעצמו בצורה מדויקת מתוך קלף יחד עם הקורא מילה במילה (אך כאמור לא די בשמיעה בלבד ועל האדם לקרוא בעצמו את המגילה מתוך קלף).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp

כידוע, פרשת זכור זו מצווה דאורייתא, אך כיצד אמור לפעול אדם שנמצא בבידוד בשל הנחיית משרד הבריאות?

לכתחילה יש לקרוא את פרשת זכור מספר תורה… אך כאשר הדבר לא מתאפשר, ניתן לצאת ידי חובה גם בקריאה מחומש.

אסור לאדם שנמצא בבידוד לבוא לבית הכנסת לקריאת מגילה בציבור, כי חמירא סכנתא מאיסורא.