0 0.00

עוד בנושא:

אכילת בשר בליל הסדר

Print Friendly, PDF & Email

האם מותר לאכול בשר צלי בליל הסדר? המשנה בפסחים (נג.) אומרת:

מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים – אוכלין. מקום שנהגו שלא לאכול – אין אוכלין.

אם כן, אכילת צלי בליל הסדר תלויה במנהג המקום. ישנם מקומות שבהם נוהגים שלא לאכול בשר צלוי בלילה זה, כיוון “דמיחזי כאוכל פסח בחוץ” (רש”י שם, ד”ה שלא) – נראה הדבר כאילו אוכל קרבן פסח מחוץ למקדש.

צלי מקולס, כלומר כבש או עז הצלויים כשהם שלמים, כמו קרבן פסח – אסור בכל מקום (נחלקו בכך ראשונים, אבל כך נפסק להלכה בשולחן ערוך תע”ו, א).

במקום שנהגו שלא לאכול צלי, גם עגל ועוף צלויים אסורים באכילה, אף על פי שאינם כשרים לקרבן פסח (שולחן ערוך, שם, ב, על פי הירושלמי, פ”ד ה”ד; משנה ברורה, ס”ק ח). אמנם, דגים צלויים מותר לאכול (משנה ברורה, ס”ק ט).

המנהג היום הוא שלא לאכול בשר צלי בליל הסדר (טור, סימן תע”ו; משנה ברורה, שם, ס”ק א; חזון עובדיה, שלחן עורך, ב).

 

בשר שנצלה בתנור

מה דינו של בשר שלא נצלה על האש, אבל נעשה בתנור או בסיר ללא נוזלים? דבר זה נקרא צלי קֵדר. לכאורה צלי קדר אמור להיות מותר, שהרי קרבן פסח שנעשה באופן זה פסול לאכילה, וכן פסקו כף החיים (תע”ו, ס”ק ד) וערוך השולחן (תע”ו, ב). אולם, למעשה נוהגים שלא לאכול בשר צלי אף באופן זה, כיוון שהרואים אינם יודעים כיצד נעשה הצלי, ויש לאסור משום מראית עין (מגן אברהם, תע”ו, ס”ק א; שולחן ערוך הרב, ס”ק ד; משנה ברורה, ס”ק א; חזון עובדיה, שלחן עורך, ה).

לכן כשמכינים בשר או עוף לליל הסדר, יש להוסיף לבישול מעט שמן או נוזל אחר, כדי שייחשב כמבושל. אם בטעות צלו את הבשר, יבשלו אותו אחר כך בנוזל, ואז ניתן להקל ולאוכלו בליל הסדר (מגן אברהם ומשנה ברורה, שם), ואף שהפרי חדש (תע”ו, ב) אסר, הרי שעיקר הדין להקל, ובוודאי אם צלה בטעות.

 

האם מותר לאכול את הזרוע?

את הזרוע צולים ושמים בקערה, אך אסור לאוכלה בליל הסדר. עם זאת, האיסור הוא רק בליל הסדר, אבל מותר לאכול צלי ואף את הזרוע עצמה בסעודת יום המחרת (חיי אדם, ק”ל, ו; שו”ת יחוה דעת, ח”ג, סימן כ”ז). ויש שהחמירו בכך (עיינו שערי תשובה, תע”ג, ס”ק י), ומכל מקום לכל הדעות מותר לאכול צלי ואף את הזרוע בשאר ימי הפסח.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח