0 0.00

עוד בנושא:

ברכת האילנות בשבת

Print Friendly, PDF & Email

במקומות שונים (כדוגמת איזמיר (עיינו מועד לכל חי א’, ח) וג’רבה (עיינו זכרי כהונה (מהדורת תשס”א), עמ’ קפו)) נהגו שלא לברך ברכת האילנות בשבת, והפוסקים הזכירו שלוש סיבות לכך: א. חשש שמא יתלוש ענפים או פרחים מהאילן (מועד לכל חי שם; כף החיים רכ”ו, ס”ק ד). ב. חשש שמא יוציאו סידורים מחוץ לעירוב (זכרי כהונה שם). ג. על פי הקבלה, ברכת האילנות מבררת את ניצוצות הקדושה מהאילנות, ויש בכך איסור בורר (כף החיים שם).

 

דחיית החששות השונים

אולם ניתן לדחות כל אחת מסיבות אלו:

א. חשש שמא יתלוש – הגמרא (סוכה לז ע”ב) אומרת שמותר להריח הדס מחובר ואסור להריח אתרוג מחובר. הגמרא מסבירה שבהדס ההנאה כולה נגרמת מן הריח, והנאה זו יכולה לבוא לאדם גם כאשר ההדס מחובר. לכן, אין חשש שמתוך ההרחה יבוא האדם לתלוש את ההדס. אולם באתרוג ההנאה העיקרית היא האכילה, ולכן יש חשש שמתוך ההרחה יבוא האדם לקטוף את האתרוג (וכך נפסק בשולחן ערוך של”ו, י).

על פי זה מסתבר שבברכת האילנות אין כל חשש שהאדם יתלוש ענפים או פרחים, שהרי לאדם אין כל צורך בקטיפת הפרח כדי לברך את הברכה. אדרבה, החשש במקרה זה נמוך יותר אף מהחשש לגבי הדס: בהרחת הדס יש מקום לחשוש שהאדם יקרב אליו את ההדס ומתוך כך יתלוש אותו (ובכל זאת לא אסרו חכמים את הדבר), ואילו בברכת האילנות יש צורך בראייה בלבד, ולכן אין שום חשש שהאדם יתלוש מן האילן.

ב. חשש שמא יוציא מרשות לרשות – ראשית, במקום שיש בו עירוב חשש זה אינו קיים (עיינו מועד לכל חי שם). פרט לכך, מדובר בגזרה חדשה ואין אנו גוזרים גזרות מעצמנו.

ג. איסור בורר – עצם הטענה שיש איסור בורר בברירת ניצוצות הקדושה ובעניינים רוחניים היא מחודשת מאוד. נוסף על כך, בדרך כלל איננו מערבים דברי קבלה בדברי הלכה (עיינו שו”ת חתם סופר ח”א, סוף סי’ נ”א).

 

הלכה למעשה

למעשה, דעת רוב הפוסקים להתיר לברך ברכת האילנות בשבת, ומנהג מקובל במקומות רבים הוא שהקהילה מברכת יחד את ברכת האילנות בשבת, וכן כתב בשו”ת יחוה דעת (ח”א, סי’ ב’). גם הגרש”ז אויערבך בירך ברכת האילנות בשבת (הליכות שלמה, תפילה, כ”ג, הערה 121) ולא חשש בדבר. יותר מכך: האדר”ת, חותנו של מרן הרב קוק, היה מהדר לברך את ברכת האילנות דווקא בשבת כדי להשלים מאה ברכות (נפש דוד (מהדורת הרמ”צ נריה), עמ’ נב). עם זאת, כאמור, לפי המקובלים אין לברך ברכת האילנות בשבת (וכך פוסק הרב מרדכי אליהו (מאמר מרדכי למועדים ולימים, עמ’ 32)).

לסיכום: מותר לברך ברכת האילנות בשבת, אף שעל פי הקבלה יש שחוששים ומברכים דווקא ביום חול.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח