0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דיני אבל בתוך השלושים או י”ב חודש בפורים

Print Friendly, PDF & Email

נתינת משלוח מנות לאבל

האם מותר לשלוח מנות לאבל תוך י”ב חודש לפטירת אביו ואמו (או תוך ל’ יום לפטירת קרוב אחר)? דעת המהרי”ל (שו”ת מהרי”ל, לא) היא שאין לשלוח לאבל משלוח מנות מפני שהדבר נחשב כשאילת שלום האסורה באבל עד י”ב חודש, וכך פסק הרמ”א בהלכות פורים (תרצו, ו). אולם בהלכות אבלות (יו”ד שפה, ג) כתב הרמ”א שבמקום שנוהגים להקל בשאילת שלום בשבת תוך י”ב חודש, מותר לשלוח לאבל מנות בפורים.

למעשה, יש מן האשכנזים שפסקו שלא לשלוח מנות לאבל בתוך י”ב חודש (ט”ז או”ח תרצו, ס”ק ג; פני ברוך כט, כו והערה עא), וכך פוסקים גם חלק מן הספרדים (בן איש חי שנה ראשונה, תצוה, פורים יח; הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי למועדים ולימים עמ’ 507). אולם רבים מהאשכנזים מקילים לתת משלוח מנות לאבל לאחר השלושים (עיינו רמ”א, יו”ד שפ”ה, ג; גשר החיים כ”א, ז אות י).

יש מן הספרדים שנוהגים להקל לשלוח מנות לאבל אפילו בתוך השבעה, כיוון שאבלות אינה נוהגת בפרהסיא בפורים ולכן גם שאילת שלום (וממילא גם משלוח מנות) הותרה בפורים (חזון עובדיה, אבלות ב, עמ’ רנב) – וקל וחומר בשלושים ובי”ב חודש.

יש כמה מקרים שבהם הקלו הפוסקים גם על פי מנהג האשכנזים:

 • אם טעו ושלחו משלוח מנות לאבל, מותר לו לקבל (שו”ת כתב סופר, קמא; שו”ת שבט הלוי י, קז אות ג).
 • ניתן לשלוח משלוח מנות לבעל של אשה אבלה או לאשתו של האבל (שו”ת ישכיל עבדי ח, או”ח כ אות מג; פני ברוך כט, הערה עא בשם הרב אלישיב; חזון עובדיה אבלות ב, עמ’ רנג).
 • ניתן לשלוח משלוח מנות לאבל שהוא עני (ט”ז תרצו, ס”ק ג).

סעודת פורים

לאבל בתוך י”ב חודש מותר להזמין אורחים שיסעדו איתו בסעודת פורים. מותר לו גם ללכת לסעוד אצל אחרים, אם הוא רגיל לסעוד עם אנשים אלו גם בהזדמנויות אחרות (עיין חזון עובדיה עמ’ קפ; שו”ת ישכיל עבדי ח, או”ח כ, אותיות ד-ה; הרב אלישיב, הליכות והנהגות עמ’ 25). ונראה, שגם אם סועד עם חברים, ראוי שלא תהיה זו סעודה גדולה מדי.

האם אבל יכול לשמש שליח ציבור בפורים?

נחלקו הפוסקים האם אבל (תוך י”ב חודש) עובר לפני התיבה בפורים. פשטות הפוסקים להקל בכך (עיין משנה ברורה תקפא, ס”ק ז; תרפג, ס”ק א; ערוך השולחן יו”ד שעו, יד; גשר החיים כג, ד, ה). אולם רבים נוהגים שאין האבל עובר לפני התיבה בחנוכה ובפורים (פני ברוך לה, יג). לכתחילה לא יקרא האבל את המגילה בציבור, אלא אם כן הוא קורא טוב יותר מאחרים או שהוא קורא באופן קבוע את המגילה (עיין גשר החיים כג, ד, ז).

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח