הבדלה לחולה בתשעה באב

Print Friendly, PDF & Email

שאלה

האם חולה שצריך לאכול בתשעה באב צריך לעשות הבדלה לפני שיאכל?

תשובה

בשו”ת זכר שמחה (סימן ס”ט, לאב”ד וירצבורג) ובשו”ת צפנת פענח (ח”ב, סימן ל”ב) כתבו שכיוון שאין אפשרות לעשות הבדלה בתשעה באב עצמו, הרי שכלל לא תיקנו להבדיל על הכוס ביום זה, ולכן גם חולה שצריך לאכול בתשעה באב – לא יבדיל. אולם לדעת שו”ת כנסת הגדולה (סימן ע”א) והברכי יוסף (תקנ”ו, ס”ק ב), אף שאסור לשתות בתשעה באב ולכן דוחים את ההבדלה למוצאי תשעה באב, הרי שעצם החובה להבדיל קיימת גם בתשעה באב עצמו, ולכן מי שצריך לאכול בתשעה באב צריך להבדיל.

למעשה הכריעו האחרונים שחולה שצריך לאכול בתשעה באב יבדיל תחילה על הכוס (כף החיים תקנ”ו, ס”ק ט; שו”ת יחוה דעת, ח”ג, סימן מ’; שמירת שבת כהלכתה, ס”ב, מו, ועוד פוסקים רבים):[1]

 • אם הוא מבדיל במוצאי שבת – יברך על האש (אם לא בירך עליה בבית הכנסת) אך לא על הבשמים (מפני שלא מברכים על הבשמים בתשעה באב), ולא יאמר את הפסוקים שלפני הברכות (“הנה א-ל ישועתי”), כשם שהאבל לא אומר פסוקים אלו (שו”ת דברי מלכיאל, ח”ו, סימן ט’; שמירת שבת כהלכתה, ס”ב, מו (בהוספה)).
 • אם הוא מבדיל במהלך יום ראשון – יברך רק על הגפן וברכת המבדיל, ולא על האש והבשמים (ולא יאמר את הפסוקים שלפני הברכות).

על מה מבדילים בתשעה באב?

כאשר חולה רוצה להבדיל בתשעה באב הוא לא יכול להבדיל על יין, שהרי אסור לאכול בשר ולשתות יין בכל תשעת הימים (או בשבוע שחל בו תשעה באב) – ובוודאי שלא בתשעה באב עצמו. לכן כתבו פוסקים רבים שכאשר חולה מבדיל בתשעה באב עדיף שיבדיל על חמר מדינה, דהיינו משקה חשוב שמגישים לאורחים גם כשאינם צמאים, כגון בירה או מיץ טבעי (כף החיים תקנ”ו, ס”ק ט; שו”ת מנחת יצחק, ח”ח, סימן ל’ אות ד, ועוד רבים).

אולם בשו”ת כנסת הגדולה (סימן ע”א) כתב בפשיטות שהחולה מבדיל על היין, וכך גם מובא בשם הגרי”ז סולובייצ’יק (פניני רבנו הגרי”ז, עמ’ תקכב; הלכות חג בחג, עמ’ קצד סוף הערה 22). ייתכן שלדעתם דווקא בסעודה המפסקת, שהיא מדיני אנינות (ראו שו”ת תרומת הדשן, סימן קנ”א), אסור לאכול בשר ולשתות יין, אך תשעה באב עצמו הוא מדיני אבלות, ולאבל מותר לאכול בשר ולשתות יין (רמב”ם, אבל פ”ד ה”ו), ולכן אין על כך איסור מיוחד בתשעה באב עצמו (עיינו חידושי מרן רי”ז הלוי, תעניות).

טעם נוסף להיתר זה הוא שבכל תשעת הימים מקילים לשתות יין במקום מצווה (כפי שפסק הרמ”א (תקנ”א, י) ביחס להבדלה במוצאי שבת חזון, לכל הפחות כשאין תינוק שישתה את היין), ואם כך ייתכן שגם בתשעה באב עצמו היתר זה קיים ומותר לשתות את יין ההבדלה (הרב עובדיה יוסף, חזון עובדיה, ארבע תעניות, עמ’ שמט-שנ; פניני רבנו הגרי”ז שם). פוסקים נוספים סוברים שעדיף להבדיל על יין משום שיש ספק מהו חמר מדינה (ארחות רבינו, ח”ב, עמ’ קמה אות לט, בשם הרב יעקב קנייבסקי).

מכל מקום, גם לפי הסוברים שניתן לשתות יין בהבדלה מסתבר שיש עדיפות להבדיל על מיץ ענבים, שייתכן שלא נכלל באיסור שתיית יין בתשעת הימים (חזון עובדיה שם; הרב דבליצקי, דיני תשעה באב שחל ביום א’ (תשע”ב), עמ’ נג אות נג והערה פח).

למעשה יש לנהוג לפי סדר העדיפויות כדלהלן:

 • הטוב ביותר הוא להבדיל על חמר מדינה, דהיינו בירה או מיץ טבעי.
 • אם אין אפשרות כזו, יבדיל על מיץ ענבים.
 • אם אין אפשרות כזו, יבדיל על יין.

האם חולה שמבדיל יכול להוציא את בני ביתו?

החיד”א (ברכי יוסף תקנ”ו, ס”ק ג) כותב שחולה שמבדיל בתשעה באב יכול להוציא את בני ביתו ידי חובת הבדלה, כי מעיקר הדין היה ניתן לעשות הבדלה במוצאי שבת ולתת לקטן לשתות, אלא שאין עושים זאת משום חינוך הקטן. על פי אותו עיקרון, אם קשה לחולה להבדיל יכול אדם בריא להבדיל בשבילו (כיוון שהוא מחויב במצוות ההבדלה), והחולה (או קטן) ישתה את היין. וכן כתבו שו”ת ציץ אליעזר (חי”ד, סימן מ”ד) ושו”ת משנה הלכות (ח”ז סימן ל”ט).

עם זאת, נראה שכשאין צורך עדיף שלא לצאת ידי חובה בהבדלה של חולה במהלך תשעה באב, וכמו כן עדיף שבריא לא יוציא חולה ידי חובת הבדלה. אך אם יש צורך, כגון כאשר בריא רוצה להבדיל בבית חולים עבור החולים, נראה שיכול להבדיל והחולה או קטן ישתו את הכוס. כמו כן במקרה הצורך, אדם בריא יכול לצאת ידי חובה בהבדלה של חולה במוצאי שבת (שו”ת ישכיל עבדי, ח”ז סימן ל”ו; שמירת שבת כהלכתה, ס”ב, מו).

קטן האוכל בתשעה באב

בשו”ת מהרי”ל דיסקין (קונטרס אחרון, סימן ה’, עב) הסתפק אם קטן שרוצה לאכול בתשעה באב שחל ביום ראשון צריך להבדיל תחילה לעצמו. והסביר שו”ת שבט הלוי (ח”ז, סימן ע”ז אות ו), שאמנם לא שייך לחנך את הקטן לכך שמבדילים בתשעה באב לפני שאוכלים, כיוון שכאשר יגדל הקטן הוא לא יאכל בתשעה באב, אולם בהחלט שייך לחנך אותו לכך שמבדילים לפני שאוכלים בכל מוצאי שבת.

למעשה כתבו הרבה אחרונים שקטן שאוכל בתשעה באב לא מבדיל, וכך נוהגים (שמירת שבת כהלכתה שם, מה; שו”ת שבט הלוי, ח”י, סימן קע”ז אות ד; ועוד רבים).[2]

 

בע”ה מתוך האבל על חורבן בית המקדש נזכה להתחזק באחדות ולהרבות אהבה בתוך עם ישראל, וכך נזכה לגאולה שלמה!

[1] גם חולה שלא מתכוון לאכול מיד בצאת השבת אלא רק לאחר כמה שעות – יבדיל מיד במוצאי שבת (חזון עובדיה, ארבע תעניות עמ’ שנ-שנא; ועיינו שו”ת מנחת יצחק (ח”י, סימן ל”א אות ט).

[2] עם זאת, הרב עובדיה יוסף (חזון עובדיה, ארבע תעניות, עמ’ שנב) כותב שפשוט לו שקטן מבדיל, מדין חינוך להבדלה במוצאי שבת.

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח