0 0.00

עוד בנושא:

היכן מדליקים בבית פרטי?

Print Friendly, PDF & Email

היכן ידליק את הנרות אדם שמתגורר בבית פרטי שיש לפניו חצר? לאור פסיקת השולחן ערוך, אדם כזה ידליק בפתח החצר ולא בדלת הבית. “פתח” איננו דווקא פתח עם מזוזה, וגם פתח שנכנסים דרכו לחצר והוא ניכר נחשב פתח ואפשר להדליק בו (הגרש”ז אויערבך, מעדני שלמה, מועדים עמ’ קיא-קיג; הרב אלישיב, הובא בשבות יצחק, ח”ה, עמ’ ז). כמובן שצריך להדליק את הנרות במקום שבו אין חשש שהרוח תכבה אותם, או בתוך כלי זכוכית (שו”ת שאילת יעבץ, ח”א, סימן קמ”ט).

עם זאת, במקרים שבהם בהדלקה בפתח החצר יש פחות פרסומי ניסא מאשר בהדלקה בפתח הבית, או שיש קשיים טכניים בהדלקה בפתח החצר, ידליק בפתח ביתו.

 

בחלון או בפתח הבית?

מה הדין כאשר אדם גר בבית פרטי ויכול להדליק בפתח, אך מספר האנשים שיראו את הנר יהיה קטן, ומנגד יש אפשרות להדליק בחלון שפונה לרחוב, ושם יראו את הנר הרבה יותר אנשים? הספק הוא האם עיקר התקנה הוא להדליק בפתח הבית, ולכן לעולם עדיף להדליק בפתח הבית, או שמא העיקרון הקובע הוא פרסומי ניסא, ואם כך במקרה שלנו עדיף להדליק בחלון.

מצד אחד, הגמרא (כב ע”א) אומרת ש”נר חנוכה – מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח… כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין”. מכאן נראה שהמצווה העיקרית היא להדליק את הנר בפתח הבית. מצד שני, רש”י (שם) הסביר שמקום ההדלקה הוא “מבחוץ” מפני שרק שם יש פרסומי ניסא. בנוסף, סברת התוספות (שם), הסוברים שעקרונית יש להדליק בפתח החצר, היא שיש להדליק במקום שבו יש יותר פרסומי ניסא לבני רשות הרבים. מכאן עולה שהמדד העיקרי הוא פרסומי ניסא.

הפוסקים כותבים שכאשר מדליקים בתוך הבית (כגון בשעת הסכנה) לא צריך להקפיד להדליק בפתח (אלא שנהגו לעשות כן ואין לשנות), אך אם יש חלון הפונה לרשות הרבים עדיף להניח שם (אף שמדליק בתוך הבית) כיוון שיש בכך יותר פרסומי ניסא (ראו רמ”א תרע”א, ז; מג”א ס”ק ח; משנה ברורה ס”ק לח). מכאן אנו רואים לכאורה שעל אף שאין צורך להקפיד להדליק בפתח הבית, עדיין יש עדיפות להדלקה במקום שיש בו פרסומי ניסא, ומכאן ששיקול זה של פרסומי ניסא גובר.

כדברים אלו כותב הרב פיינשטיין (שו”ת אגרות משה, או”ח, ח”ד, סימן קכה). הוא מבאר שעיקר המצווה הוא לפרסם את הנס, וזהו המדד העיקרי בקביעת מקום ההדלקה. רק לאחר שקבעו חכמים שעיקר פרסום הנס הוא בפתח (הבית או החצר) הם הוסיפו שיש משמעות נוספת להדלקה בפתח, אך כמובן כשאי אפשר לשני הדברים להתקיים – פרסומי ניסא עדיף.

 

פסיקת ההלכה

לאור דברי רש”י והרמ”א כתבו פוסקים רבים שהשיקול החשוב ביותר הוא פרסומי ניסא. לפי זה, כאשר בהדלקה בחלון יש יותר פרסומי ניסא, עדיף להדליק בחלון (ואם כמה מבני הבית מדליקים, מסתבר שכדאי להרבות פרסום הנס ולהדליק במקומות שונים). כך כאמור עולה מדברי הרב פיינשטיין, וכך פוסקים החזון איש (הובא בתורת המועדים, ס”ק יג) ועוד.

עם זאת, לדעת הגרש”ז אויערבך (הליכות שלמה תשרי-אדר, י”ד, אות ה-ו) והרב אלישיב (שבות יצחק, חנוכה, פ”ב עמ’ לג) עיקר התקנה הוא להדליק בפתח הבית, ולכן כל עוד יש מישהו שרואה את הנרות בפתח הבית (או החצר) יש להעדיף הדלקה זו (שהרי יש בכך גם קיום של פרסומי ניסא), ורק כאשר אין אף אחד שרואה את הנר בפתח הבית עדיף להדליק בחלון.

למעשה, כל עוד יש אנשים שרואים את הנרות בפתח הבית, אף אם הם מועטים, יש להעדיף את פתח הבית, וכפי שנראה בגמרא שזו התקנה העיקרית, שהרי מתקיימים בכך גם עיקר התקנה וגם פרסומי ניסא (אף שהוא מועט יותר מאשר פרסומי ניסא בחלון). אך אם כלל אין אנשים שרואים את הנר כשהוא בפתח הבית, יש להדליק בחלון, כי פרסומי ניסא עדיף.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח