0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

זמן ההדלקה בשבת חנוכה

Print Friendly, PDF & Email
הדלקת נרות בערב שבת

האם בערב שבת יש להקדים נרות שבת או נרות חנוכה? מצד אחד, תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם, ואם כך צריך להדליק נרות שבת תחילה (רמב”ן ורשב”א שבת כג:). מצד שני, כיוון שייתכן שמקבלים שבת בהדלקת הנרות, יש להעדיף הדלקת נרות חנוכה תחילה, וכך סבור בה”ג (הלכות חנוכה, וכן כתב הר”ן שבת י. בדפי הרי”ף).

להלכה נפסק בשולחן ערוך (תרע”ט) שיש להדליק תחילה נר חנוכה ורק אחר כך נר שבת, משום שאף החולקים על בה”ג מודים שמי שרוצה להדליק תחילה נר חנוכה רשאי לעשות זאת (בית יוסף שם; והבן איש חי, חנוכה אות כ, כותב שיש לכך טעם על פי הסוד).

 

זמן הדלקת הנרות

בערב שבת מותר להדליק נרות חנוכה כבר מפלג המנחה, ומברכים על הדלקה זו מפני שאין אפשרות אחרת להדליק בערב שבת (מגן אברהם תרע”ט, ס”ק ב, בשם תרוה”ד סימן ק”ב) או מפני שזהו הזמן העיקרי בו תיקנו חז”ל להדליק בערב שבת (ברכי יוסף תרע”ב, ס”ק א). למעשה, מומלץ להדליק נרות חנוכה בערך עשרים וחמש דקות לפני השקיעה. באופן זה ניתן להספיק בנחת גם את הדלקת נרות חנוכה, וגם את הדלקת נרות שבת בזמנם.

גם הנוהגים כמנהג ירושלים, להדליק נרות 40 דקות לפני השקיעה, נוהגים למעשה להדליק נרות חנוכה ואחריהם נרות שבת 25 דקות לפני השקיעה ולא מוקדם יותר, כדי להסמיך את הדלקת נרות חנוכה לשקיעה ככל הניתן (לוח ארץ ישראל של הרב טיקוצ’ינסקי). ויש שכתבו שגם בשבת חנוכה מדליקים נרות חנוכה ונרות שבת 40 דקות לפני השקיעה (הרב אלישיב, הובא בפניני החנוכה עמ’ קנח).

 • שעת הדחק: בדרך כלל, נוהגים להדליק נרות חנוכה ואחר כך נרות שבת. אולם, אם הזמן לחוץ, יכולה האשה להדליק נרות שבת, במקביל להדלקת נרות חנוכה (הבן איש חי (חנוכה, אות כ), המליץ שבמקרה כזה האיש ידליק נר אחד של חנוכה תחילה ואז האשה תדליק נרות שבת, מבלי להמתין שהבעל ידליק את כל הנרות).
 • כמות השמן בנר: כאשר מדליקים נרות בערב שבת, יש לשים לב שיש בנרות מספיק שמן או שעווה כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים (משנה ברורה ס”ק ב שם).
 • תפילת מנחה: מוטב להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה (כיוון שתפילת מנחה שייכת ליום שישי, ואילו הדלקת נרות חנוכה שייכת לשבת). אך מי שאין לו מניין מוקדם במקום מגוריו, ידליק נרות ואחר כך יתפלל מנחה במניין (אליה רבה ס”ק א; משנה ברורה ס”ק ב).

 

הדלקת הנרות במוצאי שבת

גם במוצאי שבת עולה השאלה מה עדיף להקדים – הבדלה או הדלקת נרות חנוכה. בעל האשכול, רבי אברהם אב”ד (תמים דעים, סימן קע”ד), כותב כמה שיקולים להקדמת הבדלה:

 1. הבדלה מוציאה את השבת, וממילא יש להקדימה לכל דבר אחר, ובוודאי לדבר שיש בו מלאכה כגון הדלקת נר חנוכה.
 2. תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם, וממילא יש להקדים הבדלה, שנעשית בכל שבוע.
 3. כיון שלאחר הדלקת נרות חנוכה נהנים מאור השַמש, הרי שיש להקדים להדלקה זו את ברכת “בורא מאורי האש” (ולכן מקדימים את ההבדלה כולה).

לכן הוא מכריע שצריך להבדיל ורק אחר כך להדליק נר חנוכה, וכן כתב האבודרהם (חנוכה, ד”ה ומה שנהגו).

אולם ראשונים אחרים סוברים שיש להדליק תחילה נר חנוכה ורק אחר כך להבדיל, ומביאים לכך שני טעמים:

 1. המאירי (שבת כג ע”ב) כותב שבכל הימים יש להשתדל להדליק נר חנוכה מוקדם ככל האפשר. כיוון שבמוצאי שבת התאחרה ההדלקה לפחות בעשר דקות (משום שיש דין של תוספת שבת, ובנוסף מקפידים יותר בזמן צאת הכוכבים), משתדלים שלא להתעכב יותר אלא להדליק בהקדם האפשרי.
 2. ספר המנהגים (הלכות חנוכה ד”ה שבת שבחנוכה) כותב שכבוד השבת הוא דווקא בדחיית ההבדלה על הכוס, כיוון שבכך אנו מראים שקשה עלינו להיפרד מן השבת (ועיינו הגהות חתם סופר על השו”ע (תרפ”א), להרחבה בטעם זה).

כדעה זו כתבו גם הכלבו (סימן מ”ד, ד”ה ונהגו) ותרומת הדשן (סימן ס’).

השולחן ערוך (תרפ”א, ב) כותב שבבית הכנסת יש להדליק נרות חנוכה ואחר כך להבדיל. הרמ”א מסכים לכך, וכותב שקל וחומר שבבית יש להקדים נרות חנוכה להבדלה, שהרי כבר שמע הבדלה בבית הכנסת, וממילא מסתבר שכעת ידליק נרות חנוכה, ורק אחר כך יעשה הבדלה לשאר בני הבית:

מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה.

הגה: וכל שכן בביתו שמדליק ואח”כ מבדיל, שהרי כבר הבדיל בבית הכנסת.

בדרך זו, שמדליקים נר חנוכה ואחר כך מבדילים, בין בבית הכנסת ובין בבית, פסקו גם הלבוש (שם, א), הב”ח (שם, אות א), המגן אברהם (ס”ק א) והגר”א (מעשה רב רל”ח). מאידך, לדעת המהר”ל (נר מצווה עמ’ כ), הט”ז (תרפ”א, ס”ק א) ועוד, יש להבדיל ורק אחר כך להדליק נרות חנוכה (בין בבית הכנסת ובין בבית).

למעשה, הדרך המקובלת ברוב בתי ישראל היא דרך ביניים (על פי הפמ”ג שם, א”א ס”ק א; קיצוש”ע קל”ט, יח; בא”ח חנוכה, כא; שו”ת יחוה דעת, ח”א, סימן ע”ה):

 • בבית הכנסת מדליקים תחילה נרות חנוכה, ורק אחר כך מבדילים. נראה שטעם הדבר הוא שבציבור רוצים לאחר את יציאת השבת כמה שניתן (שו”ת שבט הלוי, ח”ו, סימן פ”ה), ועוד שראוי להקדים בפרסום הנס של רבים, שיש בו עניין מיוחד (עיינו בערוך השולחן ס”ק ב), וכן אין חשש לשכחת הבדלה כשמדובר בציבור.
 • בבית נוהגים להבדיל תחילה, ורק אחר כך להדליק נרות חנוכה (ויש הנוהגים למעשה כדעת הגר”א, ומדליקים נרות חנוכה לפני ההבדלה גם בבית (וכך כתב בלוח ארץ ישראל, שכך מנהג הפרושים בירושלים), וכל אחד יעשה כמנהגו (משנה ברורה ס”ק ג)).

לסיכום: המנהג המקובל בבית הכנסת הוא להדליק נרות חנוכה ורק אחר כך לעשות הבדלה, ואילו בבית – לעשות הבדלה ואחר כך להדליק נרות חנוכה (ויש הנוהגים כגר”א, להדליק נרות חנוכה תחילה גם בבית).

 

זמן ערבית במוצאי שבת

בדרך כלל משתדלים להקדים הדלקת נרות חנוכה עד כמה שאפשר. לאור זאת, היה נוהג הגר”א (מעשה רב רל”ז) להזדרז ולהתפלל ערבית בזמן המוקדם ככל האפשר, וכך כתב בלוח ארץ ישראל, שמתפללים תפילת ערבית במוצאי שבת זו עשרים ושלוש דקות לאחר השקיעה. אולם הביאור הלכה (רצ”ג ד”ה ג’ כוכבים) כותב שלעיתים דבר זה מביא למכשול ומוציאים שבת מוקדם מידי, ולכן לדעתו אין להקדים את זמן ערבית.

למעשה מקובל במקומות רבים להקדים מעט את תפילת ערבית, ומיד אחרי ערבית להדליק נרות חנוכה.

 

הנוהג כרבנו תם לגבי זמן צאת השבת: מי שמקפיד בכל השנה על זמן רבנו תם לא ישנה ממנהגו, כי דבר זה חשוב יותר מהדלקת נרות מוקדמת (עיינו תשובות והנהגות, ח”ב שמ”ב, ו; שו”ת אגרות משה, או”ח, ח”ד, סימן ס”ד). וכן בשו”ת יביע אומר (ח”ב, או”ח סימן כ”א) כתב שזמן רבנו תם הוא ספק דאורייתא, ולכן ראוי להחמיר בו כיוון שאף אם ידליק אחר זמן הדלקת נרות חנוכה עדיין יצא ידי חובה בדיעבד (עיינו ילקוט יוסף, מועדים, עמ’ 237).

 

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח