0 0.00

עוד בנושא:

חיוב נשים בפרשת זכור

Print Friendly, PDF & Email

האם נשים חייבות לשמוע במצוות זכירת מעשה עמלק ובקריאת פרשת זכור?

לדעת ספר החינוך (תרג), רק גברים חייבים במצוות זכירת מעשה עמלק ובקריאת פרשת זכור, “כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים”. אולם המנחת חינוך (שם) חולק על כך משני טעמים: ראשית, במלחמת מצווה גם נשים חייבות, ושנית הוא חולק על עצם הקישור בין המלחמה והזיכרון:

מי עמד בסוד ד’ יתברך אם הטעם מחמת הנקמה, דאפשר גזרת הכתוב שנזכור שנאתו (של עמלק) מאיזה טעם ואנחנו אין יודעים, ואפשר אף בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהיה זכר להם, מכל מקום הזכירה יהיה תמיד ממצוות עשה לזכור ולא לשכוח, על כן צריך עיון דפוטר נשים ממצוות עשה זו. ונראה דכל אישי ישראל חייבים, כמו כל מצוות עשה שאין הזמן גרמא.

בנוסף, הרמב”ם העיד על עצמו (בהקדמה למניין המצוות) שבמצוות שהנשים פטורות מהן הוא יכתוב “וזאת אין הנשים חייבות בה”, ובמצוות זכירת מעשה עמלק הוא לא כותב זאת. בנוסף, ב”סיום מצוות עשה” (ד”ה וכשתסתכל באלו) מונה הרמב”ם את המצוות שהנשים פטורות מהן, ואינו מזכיר ביניהן את מצוות הזכירה, ומכאן שלדעתו נשים חייבות במצוות הזכירה (ועיין שו”ת יביע אומר ח, או”ח נד אות יט).

להלכה, בפשטות יש להחמיר בדבר זה, וגם נשים צריכות לשמוע קריאת פרשת זכור (שו”ת יחוה דעת, א, פד; שו”ת ציץ אליעזר, כב, לח, ועוד). שו”ת בנין ציון (החדשות, ח) אף מספר על רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, שסבר שהנשים חייבות, “ושהקפיד שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור”. ואכן, הרבה נשים נוהגות לבוא לשמוע קריאת פרשת זכור, ובמקומות רבים אף יש קריאה מיוחדת של פרשת זכור עבור נשים. אם אשה לא שמעה פרשת זכור, ראוי שתצא ידי חובתה בשמיעת פרשת כי תצא או פרשת “ויבוא עמלק” (בפורים או בפרשת בשלח).

יש לציין שלדעת החזון איש (ארחות רבנו ג, פורים, ה), הגרש”ז אויערבך (הליכות שלמה, מועדי השנה תשרי-אדר, יח, הערות 1 ו-5) ופוסקים נוספים נשים לא חייבות לשמוע פרשת זכור. אך מכל מקום טוב שלפחות יאמרו בעצמן את פרשת זכור מן החומש (שו”ת יביע אומר שם, אות כב).

האם צריך מניין?

האם בקריאה המיוחדת לנשים צריך מניין גברים? בפשטות, כיוון שמעיקר הדין לא צריך לקרוא את פרשת זכור בעשרה, הרי שגם בקריאה לנשים אין בכך צורך. ואף אם נאמר שיש צורך בעשרה, יש שכתבו שהצורך בציבור הוא כדי שהקריאה תהיה קריאה ציבורית, וייתכן שלשם כך די בעשר נשים (מקראי קודש פורים, ז, ובהררי קודש שם).

אולם בשו”ת תשובות והנהגות (ב, רכח) כתב שהמנהג הוא שלצורך קריאת הנשים מתאספים עשרה גברים, וכך סובר הרב נבנצל (הובא במקראי קודש (הרב הררי) א, הערה מו). זו גם דעת הרב אלישיב (הליכות בת ישראל, עמ’ רצו), והילקוט יוסף (תרפה, זכור ס”ק יח), אך לדעתם אין זה לעיכובא. מכל מקום גם אם יש מניין גברים, אין לברך על קריאה זו, כיוון שיש פוסקים הפוטרים נשים מקריאה זו (שו”ת מנחת יצחק ט, סח אות א).

 

 

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח