0 0.00

עוד בנושא:

מהלכות בין המצרים

Print Friendly, PDF & Email

שאלה

שלום הרב, האם מותר לשמוע מוזיקה או ללכת להופעות בשלושת השבועות? ומה הדין לגבי הליכה לים, קניית בגדים חדשים או חתימה על חוזה חדש?

 

תשובה

חז”ל אומרים (גיטין דף ז.) שבעקבות החורבן לא היו מנגנים בכלי שיר בכל השנה, וכך פוסקים הרמב”ם (תעניות פ”ה הי”ד) והשולחן ערוך (תק”ס, ג). העצב בעקבות חורבן הבית היה גדול כל כך, עד שלא ניתן לנגן בכל השנה. זאת ועוד – בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה בו שירת הלויים בזמן הקרבת קרבן התמיד, בזמן ניסוך המים ועוד, והיא הייתה מלווה בכלי נגינה. ייתכן שביטול שירת הלויים בעקבות החורבן גרם לכך שלא רצו להתיר נגינה בכל השנה.

למרות זאת, למעשה המנהג הנפוץ הוא להקל ולשמוע מוזיקה במשך השנה כולה (רמ”א תק”ס, ג. ועיינו שו”ת יחוה דעת, ח”ו, סימן ל”ד). אולם לגבי ימי בין המצרים כתבו הפוסקים שאין להתיר ריקודים ומחולות בימים אלו (מגן אברהם תקנ”א ס”ק י, משנה ברורה שם; שו”ת יחוה דעת שם ועוד).

לכן, אסור ללכת להופעות או לאירועים משמחים בימים אלו (וגם לזמר עצמו אסור להופיע), מפני שהם ימים של צער ושל כובד ראש בעקבות החורבן. אמנם הדבר דורש מאמץ, אולם עלינו להתאבל על החורבן ועל מאורעות העבר, כדי לסלול את הדרך לבניין העתיד.

 

שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני

בעקבות דברי הפוסקים שכתבו שאין לעשות ריקודים ומחולות בזמן זה, כתבו חלק מפוסקי דורנו, שאין לשמוע מוזיקה מרדיו או ממכשיר אלקטרוני בבין המצרים. ואכן, רבים אינם שומעים מוזיקה כלל בשלושת השבועות.

אולם יש מקום לדון בכך במציאות שלנו. במציאות שלנו, רבים שומעים מוזיקה בצורה שגרתית. כך הם נוהגים, כך הם לומדים וכדומה. לנקודה זו יש משמעות לא רק בגלל הצורך, אלא גם בגלל המשמעות של המוזיקה בימינו.

נראה שבעבר, כאשר לא היו רגילים כל כך לשמוע מוזיקה, הרי שגם לשמיעת מוזיקה מרדיו וכדומה הייתה משמעות של שמחה. אולם כיום, כאשר מוזיקה היא דבר שגרתי, מסתבר שישנה מוזיקה רבה שאין בשמיעתה שמחה אלא הנאה, ומדברי הפוסקים נראה שרק מוזיקה של שמחה נאסרה (“ריקודים ומחולות”, כלשונו של המגן אברהם).

כדברים אלו כתב הרב דייכובסקי בשם הרב פיינשטיין (‘מנהגי אבלות בימי בין המצרים’, תחומין כא, עמ’ 70-65), להתיר מוזיקה שאינה מביאה לידי ריקוד. ומעין זאת כתבו בשו”ת בנין אריאל (עמ’ 63-66) בשם הרב זלמן נחמיה גולדברג, שמותר לשמוע מוזיקה לצורך מנוחת הנפש (ובשו”ת חלקת יעקב, סימן ס”ב, אות ב, התיר אף יותר מכך, כיוון שמכשירים אלו לא היו בזמן הגזרה).

למעשה נראה שיש לחלק בין המצבים הבאים:

 • מוזיקה רועשת ושמחה – יש להימנע מלשמוע בבין המצרים.
 • מוזיקה רגועה, שמטרתה הנאה ורגיעה – רבים נוהגים שלא לשמוע בשלושת השבועות, אולם מי שרוצה להקל יש לו מי לסמוך (ועדיף שתהיה מוזיקה של שירי קודש שקטים). עם זאת, בתשעת הימים יש להימנע גם ממוזיקה כזו, מפני שבתשעת הימים ממעטים עוד יותר בשמחה. גם במקרים שהתרנו, ראוי לשמוע את המוזיקה באזניות וכדומה, בצורה אישית ולא ציבורית.
 • שירים עצובים – ניתן להתיר לשמוע גם בתשעת הימים, שהרי שירים אלו אינם מובילים לשמחה, אלא אדרבה, להרהור ולמחשבה על חורבן המקדש ועל תיקון דרכינו.
 • כלי נגינה – כל האמור לעיל הוא לגבי שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני, אולם לגבי כלי נגינה יש להימנע לגמרי (וניתן להקל רק לצורך לימוד או פרנסה, אם כי בתשעת הימים ראוי להחמיר גם בכך).

 

האם מותר ללכת לים?

בשלושת השבועות אין איסור להתרחץ, ואם כן אין איסור מצד הדין בהליכה לים או לברכה. אולם יש לשקול שני גורמים: 1. שמחה (ולכן תלוי הדבר האם הולכים לרחצה, או שמא הולכת קבוצה של חברים לבילוי משמח וכדומה). 2. סכנה (כלומר, צריך לדאוג שלא יהיה סיכון מיוחד החורג ממצבו הרגיל של האדם – שו”ע תקנ”א, יז). כאשר הולכים לשם שחייה רגועה ולא לשם בילוי משמח, אין כל בעיה ללכת לים או לבריכה בשלושת השבועות (אך לא בתשעת הימים).

 

האם מותר לקנות בגדים חדשים?

נוהגים שלא לקנות בגדים חדשים או חפצים משמחים בשלושת השבועות. עיקר הטעם הוא כדי שלא לומר ברכת שהחיינו בשלושת השבועות (שו”ע שם), אולם למעשה התקבל שלא לקנות חפצים משמחים גם אם לא מברכים שהחיינו (אף שיש מקילים בכך במקרים מסוימים – שו”ת אגרות משה, או”ח, ח”ג, סימן פ’). מכל מקום מותר לקנות בגדים פשוטים (בוודאי לבנים, גרביים וכדומה) או חפצים פשוטים (משנה ברורה ס”ק מה), וכמו כן ניתן להקל אם יש הפסד.

 

חתימה על חוזה בשלושת השבועות

מותר לחתום על חוזה העסקה או שכירות דירה וכדומה בשלושת השבועות, עד ר”ח אב. מר”ח אב והלאה, ראוי שלא לחתום על חוזה שלא לצורך, מפני שממעטים במשא ומתן (שו”ע שם, ב), ובמיוחד אם מדובר בחוזה שיש בחתימתו שמחה מיוחדת. אך אם הימנעות מחתימה על חוזה תגרום הפסד (כגון שלא יחתמו איתו על החוזה, או שישכירו את הדירה לאדם אחר) – מותר לחתום על חוזה גם אחרי ר”ח אב, ולא צריך לחשוש ממזל רע וכדומה (ראו משנ”ב שם ס”ק יא).

 

עין טובה

איסורי שלושת השבועות אינם רק איסורי אבלות. יש בהם גם תזכורת לצער שיש לנו על חורבן הבית. לכן, צריך לשים לב בימים אלו להצטער ולדאוג על חורבן המקדש, לנסות להתחזק בקיום מצוות ובמיוחד באיסור לשון הרע ובחיזוק הראייה הטובה שלנו, שהרי “אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם” (הרב קוק, אורות הקודש, ח”ג עמ’ שכג-שכד).

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח