מי חייב במצוות משלוח מנות?

Print Friendly, PDF & Email

האם נשים חייבות?

ביחס למצוות קריאת מגילה, הגמרא (מגילה ד.) אומרת שנשים חייבות מפני שאף הן היו בנס הפורים. הרמ”א (דרכי משה תרצה, ז; רמ”א שם, ד) כותב, שמטעם זה נשים חייבות גם במתנות לאביונים ובמשלוח מנות. אולם הפרי חדש (שם, ד) חולק על כך:

ומה שכתב בהגה ואשה חייבת במתנות לאביונים כו’, אין דין זה מחוור, ד”איש” כתיב ולא אשה, ומנין לו זה. וכתב הריק”ש (ערך לחם) ששום פוסק לא כתב כן.

כלומר, כיוון שבפסוקים כתוב שמצוות משלוח מנות היא בין “איש לרעהו”, דייק הפרי חדש שדווקא איש מחויב במצווה ולא אשה. אולם בשו”ת שאילת יעבץ (א, קכ) ובשו”ת שבות יעקב (א, מא) הסבירו שהפסוק נקט בלשון “איש” מפני שזהו הניסוח הרגיל של הפסוקים, או מטעמים אחרים, ואין לדייק מכאן שדווקא גברים חייבים במצווה זו.

למעשה הכריעו הפוסקים שגם נשים חייבות לתת משלוח מנות (משנה ברורה ס”ק כה; בן איש חי שנה ראשונה, תצוה, פורים יז), ובכלל זה גם אשה נשואה (חזון עובדיה עמ’ קמ; ועיין שו”ת שבט הלוי ט, קמז). החיי אדם (קנה, לג) מדגיש שאף שאשה נשואה יכולה לסמוך על כך שבעלה נותן גם עבורה, עדיף שתיתן בנפרד (וכן משמעות המגן אברהם ס”ק יד, והמשנה ברורה שם). לחילופין, הבעל יאמר לאשתו במפורש שהוא נותן גם עבורה (גרש”ז אויערבך, הובא בהליכות בת ישראל כב, טז).  כמו כן, הבעל יכול למנות את אשתו לתת משלוח מנות גם עבורו.

נערים ונערות

נערים ונערות בני מצווה הסמוכים על שולחן אביהם – לדעת חלק מן הפוסקים, רק מי שהוא בעל ממון משלו, ומכין מנות מממונו, חייב במשלוח מנות, ולכן נערים ונערות הסמוכים על שולחן אביהם פטורים ממצוות משלוח מנות (עיין אשל אברהם בוטשאטש, תרצה, סוף ד”ה בהשיעור; שו”ת קנין תורה, א, קלב ענף ב). אולם אחרים כותבים, שככל שאר המצוות, גם במצווה זו חייבים כל נער ונערה שהגיעו לגיל מצוות (חזון עובדיה, עמ’ קמא-קמב; הרב אלישיב, הליכות והנהגות עמ’ 28, ועוד). למעשה, גם נערים ונערות הסמוכים על שולחן אביהם חייבים במצוות משלוח מנות, ובפרט כיום, שלרבים מבני הנוער יש כסף משלהם.

ילדים קטנים

מצד הדין ילדים קטנים פטורים ממשלוח מנות. עם זאת, טוב להרגילם לתת משלוח מנות מדין חינוך למצוות (פרי מגדים תרצה, א”א ס”ק יד, ועוד).

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח