0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האתר

 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לכם בכפוף לקבלתכם את כל התנאים הכלולים בתקנון זה ויודגש כי הגלישה באתר ו/או ביצוע רכישה בו יהווה ראיה לכך שאישרתם את תנאי התקנון כולם.
 • עוד יודגש כי תקנון זה הנו בגדר הסכם מחייב שבין הגולש לבין עמותת “סולמות” ומנהליה (להלן: “ההנהלה” ו/או “העמותה” ו/או “האתר” – הנו אתר האינטרנט של העמותה שכתובתו: www.sulamot.org
 • אנא קראו תנאים אלו בקפידה, שכן הם מחייבים. אם אינכם מסכימים להם, אנא אל תעשו באתר שימוש כלל.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות” חריגות שלא בשליטה. אנא עדכנו אותנו אם יהיו ליקויים כאמור. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • תקנון זה ניתן לשינוי מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
 • הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר בניגוד למדיניותו.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת שהיא מנוגדת לחוק התקשורת ו/או לחוק אחר.
 • על התקנון וכל המצוי באתר יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לגבי כל הקשור בהתקשרות שבין הצדדים תהא נתונה לבתי הדין של ארץ חמדה בלבד.
 1. אהמכירה באתר:
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמקרה ונפלה בהצעה המצוינת באתר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981″ 
 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ו/או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות אל נציגי השירות של העמותה בטלפון המצוי באתר העמותה ו/או דרך “צור קשר“.
 • העמותה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, במידה וסוכם במפורש אחרת אחרת, הלקוח יכול לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי העמותה ו/או מקום מוסכם אחר. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר פרסומם באתר האינטרנט.
 1. במשלוחים:
 • ידוע לרוכשים ולמשתמשים כי העמותה פועלת עם חברות שילוח חיצוניות על מנת לספק את המוצר לשביעות רצונם.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לרוכשים ולמשתמשים כי העמותה לא תהא אחראית לעיכוב בזמני אספקת המוצר וכן בפגמים במוצר שייגרמו כתוצאה מהשילוח וכי כל טענה בקשר לכך תופנה ישירות לגוף המשלח.
 • התשלום עבור המשלוח יחול אך ורק על הרוכש, אלא אם כן הוסכם בכתב במפורש אחרת.
 1. קניון רוחני:
 • ידוע למשתמשים כי ככל ולא נרשם במפורש אחרת, העמותה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לספרים הנמכרים, לאתר ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת העמותה בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העמותה, אלא אם העמותה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 1. תרומות:
  • באתר ישנה האפשרות להרים תרומה לעמותה, בחלק זה באתר, מצויים תנאי שימוש לעניין זה. אין בתנאי תקנון זה כדי להמעיט בתנאי השימוש שאוזכרו אלא רק לרבות עליהם.
 1. אבטחת מידע ופרטיות:
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו.
 • הרישום באתר, ככל וישנו, הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים כל ונדרשו.
 • הנהלת האתר אינה אחראית על איבוד מידע מכל סוג שהוא. העמותה מציעה וממליצה למשתמש לעשות לעצמו גיבוי של כל התכנים/קבצים בקשר לשימושו באתר.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהעמותה.
 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • העמותה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים, לרבות: גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של העמותה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 • העמותה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית העמותה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 • העמותה מאבטחת את המידע המצוי באתר באופן הטוב ביותר. על אף האמור, אין העמותה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לנתונים בעקבות מתקפות סייבר וכיוצא בכך עניינים שמעבר לשליטתה.
 • לידיעתכם, האתר עשוי להפעיל– Cookies, קוד מחשב שנועד לזהותכם ולהקל על הגלישה באתר. ככל ואינכם מעוניינים בכך ביכולתכם לבטל אפשרות זו בדפדפן שלכם.
 1. הגבלת אחריות:
 • יודגש, כי הגולש לבדו הנו האחראי הבלעדי, באופן מפורש ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לו, לאתר ומנהליו, למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו באתר.  
 • . העמותה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
 • העמותה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
0
  0
  הספרים שלך
  סל שלך ריקחזרה לחנות
   חישוב המשלוח