0 0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כיצד מסדרים את הנרות?

Print Friendly, PDF & Email

הגמרא (שבת כג ע”ב) אומרת שאם אדם מילא קערה בשמן ושם עליה פתילות, הרי זה כעין מדורה ולא יצא ידי חובה. אולם אם כיסה את הכלי במכסה, כך שרואים פתילות נפרדות, יצא ידי חובה. וכך נפסק בשולחן ערוך (תרע”א, ד).

מה הבעיה בכך שהנר הוא כעין מדורה? הלבוש (תרע”א, ד) מסביר שהנס היה בנר ולא במדורה, ולכן בהדלקת מדורה אין זיכרון לנס. השפת אמת (שבת שם ד”ה לא כפה) מבאר שכאשר אדם מדליק מדורה נראה שהוא מדליק אותה לצורך תשמיש ולא לצורך מצווה, ולכן לא יוצאים בכך ידי חובה.

 

חנוכיה עגולה

לאור החובה להדליק את הנרות באופן שלא נראה כמדורה, כותב רבנו פרץ (הגהות סמ”ק, סימן ר”פ אות ג; הובא בדרכי משה תרע”א, אות ב) שיש מקרים נוספים של סידור הנרות באופן שייראו כמדורה, ואין לעשות זאת:

מכאן נראה שאין להדליק נר של חנוכה בעגול כדרך שעושין בבית הכנסת שנועצים מסמרים בעגול, דהא דמי לקערה. אך לקובען בשורה בלא עגול אין לחוש.

כלומר, כאשר הנרות מסודרים בעיגול הם נראים כמדורה ולכן אין להדליק כך, וכך פוסק הרמ”א (שם).

האם דין זה קיים גם בחנוכייה? בשו”ת תרומת הדשן (סימן ק”ה) כתב, שאם יש לכל נר קנה נפרד, וכל קנה מרוחק מחברו, אין בעיה להדליק בחנוכייה שנרותיה מסודרים בעיגול, וכך פוסק הרמ”א (שם; ועיינו בפרי מגדים (מש”ז ס”ק ב) שהדגיש שיש צורך בשני התנאים כדי להתיר). אולם לדעת המהרש”ל (הובא בט”ז ס”ק ב ובמגן אברהם ס”ק ד) המדקדקים נזהרים שלא להדליק בחנוכייה עגולה משום שאין בכך הידור לנרות חנוכה (אולי מפני שבאופן זה לא ניכר היטב מספר הנרות עבור הרואים), וכן כתב הביאור הלכה (ד”ה מותר). אולם יש מבני תימן שמעמידים את הנרות בעיגול באופן שאין חשש שיראה כמדורה (שולחן ערוך המקוצר, ק”כ, הערה כג).

 

סידור הנרות בשורה אחת

המהרי”ל (חנוכה, אות ו; הובא בדרכי משה שם) כותב שאין לסדר את הנרות כך שאחד יוצא ואחד נכנס, משום שהדבר דומה למדורה, ויש לסדר אותם בשורה אחת שווה, וכך פוסקים הרמ”א (שם) והמשנה ברורה (ס”ק טו).

 

המרחק בין הנרות

יש לסדר את הנרות באופן שיש מרחק של שני ס”מ (אצבע) בין פתילה לפתילה (עיינו משנה ברורה ס”ק יח). גם בנרות שעווה יש להקפיד לתת רווח בין הנרות, כדי שלא ייפלו זה על זה (אור זרוע, חנוכה, סימן שכ”ו; משנה ברורה ס”ק יח). כמו כן, כאשר הנרות קרובים זה לזה לעיתים הם מאיצים את המסת השעווה של הנר הסמוך, וכך הנרות עשויים לדלוק פחות מחצי שעה.

האם יש חובה שהנרות יהיו במרחק שווה זה מזה? לאור מה שכתבנו לגבי חנוכייה עגולה עולה שמעיקר הדין אין בעיה שיש רווח שונה בין נר לנר  (וכפי שמצוי פעמים רבות בחנוכיות שהשמש שלהן ממוקם באמצע החנוכייה). אולם מצד ההידור ייתכן שראוי שהמרחק בין הנרות יהיה שווה.

 

גובה העמדת הנרות

לדעת מהר”י ברונא (סימן ל”ט), מי שמדליק בנרות של שעווה נכון שיסדר כל נר גבוה מחברו, על פי הכלל “מעלין בקודש ולא מורידין”. אולם להלכה כתבו רוב הפוסקים כתבו שיש להעמיד את הנרות בגובה שווה, משום הידור מצווה (חיי אדם קנ”ד, י; כף החיים תרע”א, ס”ק כח, ועוד).

 

סיכום

מעיקר הדין אין חובה לסדר את הנרות באופן מסוים, וכל זמן שהנרות נפרדים זה מזה ויש ביניהם מרחק של 2 ס”מ – יוצאים בכך ידי חובה (אפילו אם הנרות מסודרים בעיגול, או כשנר אחד בולט וחברו לא, או כשכל נר בגובה שונה). אולם מצד ההידור ראוי שהנרות יהיו בשורה אחת שווה ובגובה שווה.

Print Friendly, PDF & Email
0
    0
    הספרים שלך
    סל שלך ריקחזרה לחנות
      חישוב המשלוח